310118_MMC_Chan Shih Chang (TPE) 01

Chan Shih Chang of Taiwan