310118_MMC_Chan Shih Chang (TPE) 03

Chan Shih Chang of Taiwan