310118_MMC_Chan Shih Chang (TPE) 06

Chan Shih Chang of Taiwan