Mission of a legend - Golf Ngày Nay

Fri 21 Nov 2014

Mission of a legend - Golf Ngày Nay

  • SHARES? m?nh c?a m?t huy?n tho?i??? QU?C HUY th?c hi?n // ?nh: TRUNG CHI?N, ASIAN TOUR
T?p chí Golf Ngày Nay hân h?nh gi?i thi?u cu?c trò chuy?n thú v? v?i ông Kyi Hla Han, duong kim ch? t?ch Asian Tour trong chuy?n tham Vi?t Nam c?a ông h?i tháng 10 nam nay.
Golf Ngày Nay: Gôn dã bu?c vào d?i ông ra sao?
Ông Kyi Hla Han: Tôi th?y mình may m?n khi t?p gôn t? r?t s?m, có l? lúc m?i lên 6 hay 7 tu?i. Lúc ?y, b? và anh trai tôi s?ng và choi gôn ? M?. Khi tôi b?t d?u t?p t?nh d?n v?i gôn, anh trai d?y tôi cách c?m g?y, tu th? dánh bóng. R?i tôi theo chân b? và anh trai di kh?p sân và t? h?, gôn dã an sâu vào tôi m?t cách r?t t? nhiên.
Tôi còn nh? b?t d?u h?c gôn vào nh?ng nam 1970 r?i thi d?u chuyên nghi?p trong nh?ng nam 1980. Th?i dó, gôn du?c xem là môn choi c?a gi?i thu?ng luu ho?c nh?ng ngu?i l?n tu?i. Khi còn tr?, tôi cung ch?ng có nhi?u b?n d?ng trang l?a d? choi gôn cùng. L?n lên, tôi choi gôn v?i ngu?i l?n hon mình. Tôi nghi mình th?t may m?n khi du?c choi môn th? thao mình thích. Lên 13-14 tu?i, tôi dã hi?u mình mu?n tr? thành gôn th? chuyên nghi?p. Th?i di?m dó, tôi dã d?t single handicap và thi d?u ? các gi?i khó cung nhu chuyên nghi?p. Ngày xua, m?t gôn th? 17 tu?i nhu tôi v?n hi?m g?p. Ngày nay thì khác, có nhi?u gôn th? tr? tài nang ? Thái Lan, Hàn Qu?c, Malaysia. Có th? nói r?ng tôi là m?t trong nh?ng ngu?i tiên phong c?a gôn châu Á.
Golf Ngày Nay: Ngu?i ta nói r?ng ông là gôn th? huy?n tho?i ? châu Á. Chúng tôi doán là ông dã tr?i qua nhi?u kho?nh kh?c không th? quên trong s? nghi?p c?a mình. Xin ông vui lòng chia s? cùng chúng tôi kho?nh kh?c dáng nh? nh?t c?a ông th?i ?y?
Ông Kyi Hla Han: Tôi l?n lên, h?c gôn và tr? thành gôn th? chuyên nghi?p ? tu?i 19, th?m chí tru?c khi t?t nghi?p d?i h?c. M?t trong nh?ng kho?nh kh?c dáng nh? nh?t trong s? nghi?p c?a tôi là lúc tôi du?c ch?n và d?i di?n cho quê huong Myanmar t?i World Cup Gôn ? Bogota (Columbia)vào nam 1980. Lúc dó tôi còn thu?c hàng không chuyên nhung du?c ch?n nh? v? trí cao trên b?ng x?p h?ng qu?c gia. Gi?i ? Bogota dó cung là gi?i chuyên nghi?p d?u tiên c?a tôi. Kho?nh kh?c ?y là dáng nh? nh?t vì lúc dó có nhi?u siêu sao tranh tài nhu Bernhard Langer, Johnny Miller và tôi dã thi d?u v?i h?.
Golf Ngày Nay: Ông dã di và thi d?u ? nhi?u sân gôn hàng d?u th? gi?i và hi?n là Ch? t?ch Asian Tour cung nhu là nhà thi?t k? sân gôn. Theo quan di?m c?a ông, nh?ng y?u t? nào khi?n m?t sân gôn du?c bình ch?n là sân gôn t?t nh?t th? gi?i?
Ông Kyi Hla Han: V? khía c?nh thi?t k? sân gôn, có nhi?u chi ti?t nh? trong v?n d? b?n v?a h?i. Tuy nhiên, theo quan di?m c?a tôi thì m?t sân gôn có th? mang l?i nh?ng tr?i nghi?m d?c dáo cho gôn th? ? nhi?u trình d? khác nhau, làm h? ph?n khích chính là sân gôn t?t nh?t. Tôi cho r?ng thi?t k? m?t sân gôn là vi?c d? nhung làm nó th?c s? h?p d?n không nh?ng d?i v?i gôn th? chuyên nghi?p mà còn nh?ng ngu?i có handicap cao, các quý bà quý cô thì qu? là m?t thách th?c l?n và là nhi?m v? khó nh?t d?i v?i b?t k? nhà thi?t k? sân gôn nào. Ðó là tri?t lý c?a tôi khi thi?t k? sân gôn 18 l? tiêu chu?n thi d?u qu?c t? ? khu ph?c h?p ngh? du?ng “The Dalat at 1200 Country Club & Private Estate” (sân gôn “Dalat at 1200”).
Golf Ngày Nay: Xin ông cho chúng tôi bi?t v? nh?ng nét thú v? ? “Dalat at 1200”?
Ông Kyi Hla Han: Ð?u tiên, dó là m?t noi tuy?t v?i v?i phong c?nh d?p. Có 3 thung lung ph? d?y r?ng thông bao quanh khu d?t xây sân gôn. Gió thì mát l?nh, th?m chí vào cao di?m mùa hè. Nh? nhi?t d? t? 18-25 d? C nên các gôn th? có th? tho?i mái rèn giua k? thu?t vào b?t c? th?i di?m nào trong nam. Ngoài ra, vì sân n?m ? vùng nhi?u d?i núi nên d? cao c?a sân s? da d?ng và tôi nghi dây là m?t nét thú v? khác mang l?i nh?ng bài toán khó cho các gôn th? c?a chúng ta.
Golf Ngày Nay: Ông có th? chia s? d? chúng tôi có th? bi?t thêm v? d? hình c?a sân. H?u h?t sân gôn trên th? gi?i d?u có l? gôn signature (l? gôn d?u ?n). Li?u sân gôn Dalat at 1200 s? theo xu hu?ng này?
Ông Kyi Hla Han: Ð?u tiên, tôi xin chia s? thông tin r?ng dây là sân có par-72, d?ng nghia v?i vi?c s? có ít nh?t 4 l? par-3 (2 l? ? m?i 9 du?ng gôn); ít nh?t 2 l? par-5 ? m?i 9 du?ng. V? các l? par-5 thì m?t trong s? chúng s? thu?c d?ng “li?u an nhi?u”, còn l?i thì th?t khó. Các l? par-4 có th? s? có nh?ng l? gôn dài, khó. L? gôn s? 12 s? là th? thách l?n vì các gôn th? s? ph?i dua bóng bang qua nu?c d? lên green trong 2 g?y. Tôi nghi chúng ta s? có s? b? trí các l? gôn th?t hay t?i “The Dalat at 1200”.
M?i l? gôn ? “The Dalat at 1200” s? mang l?i các tr?i nghi?m d?c dáo cho ngu?i choi gôn. Theo quan di?m c?a tôi, s? là ý tu?ng hay khi d? h? t? dánh giá thay vì d?nh tru?c dâu là l? d?u ?n.
Golf Ngày Nay: Nh?ng h?, l?ch nu?c, r?ng cây, b?y cát, d?i s? “ngáng du?ng” gôn th? ra sao?
Ông Kyi Hla Han: Xuyên su?t hành trình c?a các l? gôn, chúng tôi c? g?ng gi?m t?i thi?u tác d?ng d?n môi tru?ng. Chúng tôi c? gi? nguyên hi?n tr?ng c?a nh?ng l?ch nu?c, h?, r?ng cây, su?n d?i nhung t?t c? nh?ng d?c trung t? nhiên dó s? ?nh hu?ng d?n cu?c choi. Ch?ng h?n nhu ? 9 du?ng gôn sau, chúng tôi kéo dài l?ch nu?c, t?o thành nh?ng thác nh? nh?m mang l?i c?m giác bình yên nh? nhõm cho gôn th?. Tuy nhiên, nó s? nu?t ch?ng qu? bóng n?u b?n th?c hi?n cú dánh t?i. Nói chung, t?t c? thách th?c t? nhiên ? sân s? không quá khó d? x? lý d? các gôn th? c?a chúng ta không c?m th?y m?t m?i hay quá n?ng n?. B?i l?, di?u mà ngu?i choi gôn mu?n tìm ki?m sau m?t vòng gôn chính là c?m giác thu giãn và hào h?ng khi vu?t qua du?c th? thách. Ðây là tri?t lý c?a tôi trong vi?c thi?t k? sân “Dalat at 1200”.
Golf Ngày Nay: V?y n?u mu?n so “Dalat at 1200” v?i nh?ng sân gôn hàng d?u châu Á và th? gi?i thì chúng ta nên nghi d?n nh?ng cái tên nào?
Kyi Hla Han: Kh?p châu Á có th?t nhi?u sân gôn hàng d?u, ch?ng h?n nhu ? Thái Lan, Singapore, Malaysia. Tôi có th? nh?c d?n nh?ng tên c? th? nhu Royale Jakarta Golf Club ? Indonesia, Kuala Lumpur Golf & Country Club ? Malaysia, Spring City Golf & Lake Resort ? Kungming, Trung Qu?c; Thai Country Club ? Bangkok (Thái Lan), Sentosa Golf Club ? Singapore, Nirwana Bali Golf Club ? Bali (Thái Lan).
T?i “Dalat at 1200”, tôi mu?n thi?t k? m?t sân gôn có th? khi?n gôn th? kh?p noi trên th? gi?i c? ti?p t?c quay l?i và choi gôn. Tôi hy v?ng sân này s? thi?t l?p nh?ng chu?n m?c m?i trong vi?c mang l?i tr?i nghi?m gôn tuy?t v?i cho các gôn th? chuyên nghi?p và ngu?i choi gôn không chuyên.
Golf Ngày Nay: Ông có th? ti?t l? cho chúng tôi bi?t ngày khai truong c?a “Dalat at 1200”? Ông có k? ho?ch nào trong vi?c dua gi?i d?u c?a Asian Tour d?n sân này?
Ông Kyi Hla Han: Ð?i ngu c?a tôi dang ph?i h?p làm vi?c ch?t ch? v?i nhà d?u tu là T?p doàn Centurion Group Singapore và chúng tôi hy v?ng khai truong sân vào quí I/2015. G?n dây, gi?a “Dalat at 1200” và Asian Tour dã thi?t l?p quan h? d?i tác v?i nhau. Là m?t “Ði?m d?n Asian Tour”, sân s? dang cai m?t gi?i c?a Asian Tour hàng nam theo m?t th?a thu?n dài 5 nam, b?t d?u t? quí I/2016. Trong nam d?u tiên, ti?n thu?ng gi?i vào kho?ng 1 tri?u USD và s? du?c nâng d?n lên 2 tri?u USD vào nam cu?i.
Golf Ngày Nay: Xin chân thành c?m on ông dã chia s? nh?ng câu chuy?n riêng v? s? nghi?p gôn c?a mình cung nhu nh?ng tin t?c t?t lành t?” Dalat at 1200” và Asian Tour.
Huy?n tho?i gôn châu Á Kyi Hla Han và con du?ng chi?n th?ng:
1983 Malaysian PGA Championship
1985 Malaysian PGA Championship
1989 Thai PGA Championship
1993  Hong Kong PGA Championship
1994 Epson Singapore Open, Hong Kong PGA Championship
1994 Ohor Masters (Malaysia)
1997 Rolex Masters (Singapore)
1999 Volvo China Open
2003 Có m?t trong d?i tuy?n Myanmar d? Nations Cup
1999, 2002, 2003, 2004 Có m?t trong d?i tuy?n Myanmar d? World Cup Golf
Mission of a legendGolf Ngày Nay would like to introduce a compelling conversation with the current Executive Chairman of the Asian Tour - Kyi Hla Han during this visit to Vietnam in October this year.
 
 
Golf Ngày Nay: How did golf come into your life?
Kyi Hla Han: I was very lucky to start playing golf very early probably when I was six or seven years-old. At that time my father and my older brother was living and playing in the US. When I start holding the golf club my brother taught me how to handle the grip, the stance. After that I follow them around the course and from them I just learned very naturally.
I still remember when I started learning golf in the 70s and played as a pro in 80s, this kind of sport in Asia was not very popular. It was seen as a rich-man sport or old-man sport. For me when I was young I did not have many friends at the same age to play golf. As I grew up I play golf with older people. I think I have been very lucky to play the sport that I really enjoy.
When I was 13-14 years-old I already knew that I want to turn pro and by that time I was already a single handicap golfer and play at the tough and professional tournaments. In those days 17 years old player like me was still very rare. Nowadays there are a lot of young golfers from Thailand, South Korea, and Malaysia. So I would say I was like one of the pioneers for Asian golf.
Golf Ngày Nay: People said that you are a legendary golfer in Asia and we guess that you have had so many unforgettable moments in your career. Could you please share with us the most memorable moment at that time?
Kyi Hla Han: I grew up, learned golf and turn pro when I was 19, even before graduating the university. One of the most memorable moments in my career was the time I was chosen to represent my home country Myanmar at the World Cup of Golf in Bogota (Columbia) in 1980. I was chosen as an amateur qualified via national ranking and that was my first professional tournament. That was the most memorable moment because there was a lot superstars at that time such as Bernhard Langer, Johnny Miller and I played against them.
Golf Ngày Nay: You have been travelling and play at so many top courses around the world and now you are the president of Asian Tour as well as course designer. So in your opinion what are the factors that make a course voted as best course in the world.
Kyi Hla Han: From course design perspective there are quite many small details about that but in my opinion a course that can offer unique experiences to wide range of golfers at any level and make them feel excited and happy is the best course. I would say that it is easy to design a course but to make it really exciting for not only professional players but also high handicappers and ladies is the quite the challenge and the most difficult task for any course architect. That is my philosophy in designing the 18-hole championship course at “The Dalat at 1200 Country Club & Private Estate” (“Dalat at 1200”).
Golf Ngày Nay: Would you please tell us the interesting features we have at “Dalat at 1200”?
Kyi Hla Han: First of all it’s a fantastic site with beautiful landscape. The course property is bordered by three pine-forested valleys; with refreshing breezes even at the height of summer and thanks to an average temperature of between 18 - 25ºC our golfers may hone their skills in comfort at any time of year. Additionally as the course is located within mountainous area the course elevation will be variable and I think this is another interesting feature that offer puzzles to our golfers.
Golf Ngày Nay: Would you please tell us more about the course layout? Most of the courses around the world have signature holes. Will the course at “Dalat at 1200” follow the same trend?
Kyi Hla Han: First of all we are making the course at par 72 which means that it will have at least four par-3s, 2 on each side, at least two par-5s on each side. About the par-5s, one of them will be some sort of risk- reward for golfers while other will be quite tough. There are also par-4s which could be long tough holes. The hole 12 will be challenging as golfers will have to drive the ball across the water to reach the green in two strokes. I think we will have a good mix of those at Dalat at 1200.
Every hole at “Dalat at 1200” will offer unique experiences to our players and in my point of view I think it would be a good idea to let them give their own judgments rather than presetting the signature hole.
Golf Ngày Nay: How the lakes, creeks, woods, bunkers, hills will come into play?
Kyi Hla Han: Throughout the course we are trying to minimize the impacts to the environment. We leave the creeks, lakes, woods, hillsides as they used to be but all of those natural characteristics will come into play. For example on the back nine we have small waterfalls by extending a few creeks to offer the calming and pleasant feeling to golfers. However it will catch the ball if you make a bad shot into it. Generally all those natural challenges will not too difficult to manage so that our players don’t feel frustrated or too much pressure because at the end of the day they would like to be relaxed after a round of golf that they enjoy. That is my philosophy in designing the course at “Dalat at 1200”.
Golf Ngày Nay: So if we would like to compare “Dalat at 1200” to other top courses around Asia and the world, what are the names that we should think about?
Kyi Hla Han: There are quite many top courses around Asia for example in Thailand, Singapore, Malaysia and I can tell you some specific names such as Royale Jakarta Golf Club, Kuala Lumpur GCC, Spring City Golf & Lake Resort in Kungming, China; Thai Country Club in Bangkok, Sentosa Golf Club in Singapore, Nirwana Bali Golf Club, Bali. At “Dalat at 1200” I would like to design a course that makes the golfers around the world to come back and play again and again. I hope that the course will set new standards in golfing excellence for professionals and amateurs alike.
Golf Ngày Nay: Could you please share with us the opening date of “Dalat at 1200”? Do you have any plan to bring an Asian Tour’s event to the course?
Kyi Hla Han: My team is working closely with developer Centurion Group Singapore and we hope to open the course in Q1/2015. A partnership between “Dalat at 1200” and Asian Tour has been set up recently and as an accredited destination; it will further become the first “Asian Tour Destination” to host an Asian Tour tournament annually under five-year agreement, starting from Q1 2016. In the first year the prize money will be at over US$1,000,000 and will be increased gradually to US$2,000,000 by the fifth year.
Golf Ngày Nay: Thank you very much for sharing with us the stories of your personal life of golf as well as the good news from “Dalat at 1200” and Asian Tour.
Asian golf legend Kyi Hla Han and his winning road:
1983 Malaysian PGA Championship
1985 Malaysian PGA Championship
1989 Thai PGA Championship
1993  Hong Kong PGA Championship
1994 Epson Singapore Open, Hong Kong PGA Championship
1994 Ohor Masters (Malaysia)
1997 Rolex Masters (Singapore)
1999 Volvo China Open
2003 Nations Cup (Representing Myanmar)
1999, 2002, 2003, 2004 World Cup of Golf (Representing Myanmar)

Caption:
Nhà thi?t k? sân gôn Kyi Hla Han (bên ph?i) giám sát ti?n d? thi công “Dalat at 1200”
(Course designer Kyi Hla Han (right) monitoring the construction progress at “Dalat at 1200”)
Kiradech Aphibarnrat with Asian Tour Chairman Kyi Hla Han
Asian Tour Chairman Kyi Hla Han (on the right) presenting the 2013 Asian Tour’s Order of Merit to
professional player Kiradech Aphibarnrat
(Ch? t?ch Asian Tour Kyi Hla Han (bên ph?i) trao danh hi?u Order of Merit, mùa gi?i Asian Tour 2013
 cho gôn th? Kiradech Aphibarnrat)
M?i l? gôn ? sân “Dalat at 1200” s? mang l?i các tr?i nghi?m d?c dáo cho ngu?i choi gôn
(Every hole at “Dalat at 1200” will offer unique experiences to golfers)